Метод

Измерванията представени на този сайт са продукт на агрегиране и моделиране на данни от проучвания на електоралните и политически нагласи в България.


Всяко електорално допитване дава оценка на реалната подкрепа за дадена политическа в даден момент (например подкрепата за партия Х е 23%), която съдържа грешка, произлизаща от факта, че допитването е проведено сред извадка, а не сред цялата съвкупност от населението с право на глас. Комбинирайки резултатите от различни проучвания ние редуцираме извадковата грешка и получаваме по-точна и надеждна оценка на политическите нагласи на населението.

Освен извадкова грешка, агенциите, осъществяващи допитвания често допускат систематични изкривявания на резултатите, които дават последователно по-високо/по-ниско равнище на подкрепа за дадена партия/партии отколкото е реалната им стойност в популацията. Ако успеем да засечем и коригираме подобни систематични изкривявания, оценката на нагласите би била още по-добра.

Тук ние използваме бейсовски (Bayesian) статистически модели за: 1) агрегиране на публикуваните резултати от допитвания до общественото мнение и 2) отчитане на систематичните изкривявания, допускани от агенциите. По-подробна информация за моделите, начина на изчисление и методите за визуализация, използвани тук, могат да бъдат предоставени при поискване.

На страницата може да намерите два типа информация. Първият тип представлява  изборни прогнози, които са базирани на данни от проучвания сред хората, които заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори. Вторият тип представлява оценка на политическите нагласи сред цялото население. Тъй като не всички хора с право на глас заявяват намерение да гласуват, двата типа информация могат да се различават значително.